Funkcję pedagoga szkolnego pełni mgr Aleksandra Piróg

Zadania  Pedagoga   Szkolnego

Zadaniem osoby na tym stanowisku jest niesienie pomocy. Uczniowie mogą zwrócić się do pedagoga o pomoc w różnych sytuacjach: gdy mają problemy w nauce, czują, że ich prawa zostały naruszone, ktoś stosuje wobec nich przemoc, mają konflikty z rówieśnikami. Młodzi ludzie muszą czuć, że jest to ktoś godny zaufania, przy czym nie bagatelizuje ich problemów. Pedagog szkolny jest ważną osobą także dla nauczycieli pracujących w danej placówce, ponieważ zadania, jakie wypełnia w swojej pracy to między innymi: wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych, jak również rozpoznawanie trudności z nauką uczniów oraz kierowanie ich na diagnozę w poradniach. Osoba pracująca na tym stanowisku pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami i nauczycielami, dzięki czemu może przekazać wszystkie spostrzeżenia dotyczące zachowania uczniów.

Do szczegółowych zadań pedagoga szkolnego należy:

I. W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

-   dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

-   dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły podstawowej,

-   udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności w wychowywaniu własnych dzieci,

-   współudział w opracowywaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

II. W zakresie profilaktyki wychowawczej:

-  rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

-  opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

-  udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

-  współpraca z organizacjami , instytucjami w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

III. W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej:

-  organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,

-  organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

IV. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:

-  udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

-  udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

-  prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami przejawiającymi niewłaściwe zachowania.

V. W zakresie pomocy materialnej:

- dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin, w których jest trudna sytuacja materialna,

- organizowanie doraźnej pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej,

- wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,

- współpraca z pracownikami socjalnymi z M-GOPS w Sokołowie Młp. oraz pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie.

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizowane w szkole:

- zajęcia profilaktyczne (dotyczące nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii),

- zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ( dla uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej),

- porady dla uczniów,

- porady, konsultacje dla rodziców,

- porady i konsultacje dla nauczycieli,

- udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

- wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

240308 spektakl

        Dnia 7 marca 2024 roku uczniowie naszej szkoły udali się pod opieką nauczycieli do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, aby obejrzeć spektakle w wykonaniu aktorów Teatru Profilaktycznego Alert.
         Pierwsza grupa uczniów- z klasy czwartej i piątej obejrzeli widowisko teatralne pt. „Dzieci Sieci”.  Aktorzy w interesujący, wyrazisty sposób przedstawili historię nastolatków, którzy od najmłodszych lat żyją w świecie Internetu. Uświadomili widzom, że cyberprzestrzeń bywa bardzo niebezpieczna i należy się nauczyć w niej funkcjonować oraz zadbać o swoje bezpieczeństwo. Przestrzegali przed nadmierną ufnością w wirtualnym świecie i pokazali konsekwencje czyhających w nim zagrożeń.
       Druga grupa uczniów z klasy szóstej, siódmej i ósmej miała okazję zobaczyć spektakl pt. „Hejter. Hejt to zjawisko obecnie już powszechne, a przy tym szkodliwe i groźne. Hejtowanie może być rodzajem mowy nienawiści, albo bezmyślnym obrażaniem kogoś, deprecjonującym i nienawistnym. Często ten nienawistny komentarz jest wyrażony za pomocą słowa lub obrazu czy filmu, ale zawsze ma na celu zdyskredytowanie innej osoby. Spektakl pokazywał do czego może doprowadzić działanie hejtera.
       Oba spektakle nawiązywały do cyberprzemocy i skutków jakie niesie ze sobą podszywanie się pod innych w Internecie. Poruszały problem hejtu oraz korzystania we właściwy sposób z portali społecznościowych.
Przedstawienia skłoniły widzów do refleksji nad rolą przyjaźni, potrzeby akceptacji, radzenia sobie  z przeciwnościami. Uczyły, że nic nie zastąpi realnego kontaktu z drugim człowiekiem.

Nie ufaj wirtualnej rzeczywistości !
Korzystaj z osiągnięć techniki XXI wieku w odpowiedzialny sposób!

 

Aleksandra Piróg

Zapraszamy do galerii zdjęć - camera-logo3.jpg

240306 spotkanie z policjantem

,,Bezpieczeństwo uczniów, przemoc i agresja występująca w środowisku szkolnym oraz domowym” to temat spotkania, które miało miejsce  5 marca 2024 roku w naszej szkole. Spotkanie przeprowadzili: p. policjant Piotr Pomykała oraz pracownik socjalny p. Barbara Nizioł. Prelekcja odbyła się w dwóch grupach: starszej (klasy – V-VIII) i młodszej (klasy – I- IV).

      Uczniowie dowiedzieli się, czym są przemoc i agresja, jakie są ich rodzaje oraz jak należy postępować, gdy jest się świadkiem przemocy. Policjant przypomniał wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegł także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Pan policjant oraz  pracownik socjalny wielokrotnie w trakcie spotkania mówili o bezpieczeństwie w szkole i w domu. Przypomnieli uczniom, gdzie można szukać pomocy i wsparcia w przypadku bycia ofiarą przemocy. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali słów policjanta, a następnie zadawali pytania, na które funkcjonariusz udzielał wyczerpujących odpowiedzi.        

        Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu  wychowawczo-profilaktycznego naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy panu policjantowi Piotrowi Pomykała oraz pracownikowi MGOPS w Sokołowie Młp. p. Barbarze Nizioł za wizytę w naszej placówce szkolnej oraz poruszenie kwestii dotyczących zjawiska przemocy rówieśniczej i domowej. 

Aleksandra Piróg

Zapraszamy do galerii zdjęć - camera-logo3.jpg

231127 tydzien zyczliwosci

Już po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy „Tydzień Życzliwości i Pozdrowień”. W tym roku odbywał się w dniach: od 20 do 24 listopada. Takie wydarzenie to wspaniały moment do przypomnienia, ile w naszych codziennych relacjach znaczą proste słowa: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, miłego dnia, a także jak cudowną i ciepłą atmosferę wprowadza serdeczny uśmiech na twarzy. Świętowanie tegorocznego Tygodnia Życzliwości rozpoczęliśmy od przygotowania tablicy informacyjnej oraz gazetki ściennej. Szkolne korytarze zamieniły się w „Aleję Życzliwości” wypełnioną licznymi cytatami i myślami na temat serdeczności, przyjaźni i życzliwości. Na korytarzu pojawiła się tablica na której widniało hasło: ZATRZYMAJ SIĘ KOLEŻANKO, KOLEGO I NAPISZ COŚ MIŁEGO! Uczniowie mogli na niej zamieszczać życzliwe liściki, pozdrowienia, laurki. W tych dniach uczennice z klasy 6 obdarowywały uczniów i nauczycieli symbolami życzliwości w postaci miłego słowa i cukierka. Zadaniem osoby obdarowanej było uzupełnienie zakładki i przekazanie dalej. W piątek na zakończenie „Tygodnia Życzliwości” uczniowie przyszli do szkoły  ubrani w kolorze żółtym  lub z widocznym na ubraniu emblematem uśmiechniętej buźki.

Tydzień Życzliwości utwierdził nas w przekonaniu, że warto być życzliwym na co dzień. Pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, a sprawia wiele radości i uśmiechu nie tylko nam, ale i osobom przebywającym w naszym towarzystwie. Okazana serdeczność i wzajemne ciepło są dobre na wszystko, a pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką!

Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli "Tydzień Życzliwości" upłynął w atmosferze uśmiechu i  dobrej zabawy. Wszystkim razem i każdemu z osobna dziękujemy za zaangażowanie, pomoc i uczestnictwo w tym wydarzeniu. Pamiętajmy, aby życzliwość w naszym życiu była obecna codziennie, a nie tylko od święta. 

                                                                                          Aleksandra  Piróg 

Zapraszamy do galerii zdjęć - camera-logo3.jpg

230112 spotkanie z policjantem

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w czasie zbliżających się ferii zimowych, 12 stycznia odbyło się spotkanie profilaktyczno - edukacyjne z funkcjonariuszem policji panem Piotrem Pomykałą dla uczniów kl. 1- 4 SP.  Podczas prelekcji policjant przypomniał o zagrożeniach mogących pojawić się w trakcie ferii. Szczególnie skupił się na omówieniu zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych oraz gier i zabaw na świeżym powietrzu. Przypomniał zasady postępowania wobec nieznajomej osoby: „ Nie rozmawiaj...", „Nie ufaj...", „Nie wpuszczaj do domu...”, ale również uświadomił dzieciom  do kogo mogą zwrócić się o pomoc w przypadku zgubienia się w obcym miejscu, np. na stoku narciarskim. Uczniowie mogli przypomnieć sobie, jak należy się zachować, jeśli staną się świadkami zdarzeń, w których zagrożone jest ludzkie życie oraz pod jakie numery należy dzwonić, aby uzyskać potrzebną pomoc. Ważnym elementem spotkania była rozmowa o przestrzeganiu zasad poruszania się po drogach, szczególnie po zmroku, kiedy niezbędne stają się elementy odblaskowe. Na koniec spotkania policjant udzielił odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów. Funkcjonariusz policji  zakończył spotkanie życząc nam bezpiecznych i udanych ferii zimowych.

230112 bezpieczne ferie

     Wychodząc z założenia, że działania profilaktyczne są bardzo ważne, wychowawcy wszystkich klas przeprowadzili godziny wychowawcze na temat  bezpiecznego spędzania ferii zimowych. Szkolna gazetka ścienna również została poświęcona tej tematyce.

     Dobrego i bezpiecznego wypoczynku  !!!

                                                                               Pedagog szkolny

                                                                               Aleksandra Piróg

Zapraszamy do galerii zdjęć - camera-logo3.jpg

221125 spektakle profilaktyczne

W ubiegły piątek, 25 listopada 2022 roku, w naszej szkole odbyły się dwa spektakle profilaktyczne realizowane przez Teatr Kurtyna z Krakowa. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach współpracy szkoły z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokołowie Małopolskim. Pierwsze przedstawienie pt. „Zaczarowany eliksir” dedykowane było przedszkolakom oraz uczniom edukacji wczesnoszkolnej. Przedstawiało ono perypetie dwójki zwierzęcych przyjaciół. Treści przekazywane w spektaklu odnosiły się do zagadnień dotyczących edukacji zdrowotnej, w tym kształtowania postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, szkodliwego wpływu używek i „śmieciowego” jedzenia na zdrowie człowieka.  Drugie przedstawienie dedykowane było starszym uczniom z klas 4-8. Główny bohater spektaklu – komisarz policji – miał za zadanie złapać szkolnego cyberprzestępcę. Wartości wychowawczo-profilaktyczne przedstawienia to: profilaktyka zachowań ryzykownych, troska o własne bezpieczeństwo w relacjach opartych o kontakty w sieci, konsekwencje prawne wynikające z cyberprzestępczości, uzależnienie od telefonów i Internetu.

Przedstawienia zorganizowane zostały w ramach realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok 2022/2023.

                                                                             pedagog szkolny

Zapraszamy do galerii zdjęć - camera-logo3.jpg