Funkcję pedagoga szkolnego pełni mgr Aleksandra Piróg

Zadania  Pedagoga   Szkolnego

Zadaniem osoby na tym stanowisku jest niesienie pomocy. Uczniowie mogą zwrócić się do pedagoga o pomoc w różnych sytuacjach: gdy mają problemy w nauce, czują, że ich prawa zostały naruszone, ktoś stosuje wobec nich przemoc, mają konflikty z rówieśnikami. Młodzi ludzie muszą czuć, że jest to ktoś godny zaufania, przy czym nie bagatelizuje ich problemów. Pedagog szkolny jest ważną osobą także dla nauczycieli pracujących w danej placówce, ponieważ zadania, jakie wypełnia w swojej pracy to między innymi: wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych, jak również rozpoznawanie trudności z nauką uczniów oraz kierowanie ich na diagnozę w poradniach. Osoba pracująca na tym stanowisku pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami i nauczycielami, dzięki czemu może przekazać wszystkie spostrzeżenia dotyczące zachowania uczniów.

Do szczegółowych zadań pedagoga szkolnego należy:

I. W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

-   dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

-   dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły podstawowej,

-   udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności w wychowywaniu własnych dzieci,

-   współudział w opracowywaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

II. W zakresie profilaktyki wychowawczej:

-  rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

-  opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

-  udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

-  współpraca z organizacjami , instytucjami w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

III. W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej:

-  organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,

-  organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

IV. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:

-  udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

-  udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

-  prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami przejawiającymi niewłaściwe zachowania.

V. W zakresie pomocy materialnej:

- dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin, w których jest trudna sytuacja materialna,

- organizowanie doraźnej pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej,

- wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,

- współpraca z pracownikami socjalnymi z M-GOPS w Sokołowie Młp. oraz pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie.

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizowane w szkole:

- zajęcia profilaktyczne (dotyczące nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii),

- zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ( dla uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej),

- porady dla uczniów,

- porady, konsultacje dla rodziców,

- porady i konsultacje dla nauczycieli,

- udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

- wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Drodzy uczniowie !

Cieszymy się, że już wkrótce spotkamy się w szkole. Czekamy na Was z radością.

Zamieszczone poniżej wskazówki mogą ułatwić Wam powrót do nauki stacjonarnej, skorzystajcie z nich.

  1. Stwórz plan dnia – powrót do ławek szkolnych będzie wymagał od Ciebie przeorganizowania dotychczasowego rytmu dnia. Warto zaplanować to wcześniej. Wyznaczenie rozkładu dnia da Ci większe poczucie kontroli i pozwoli zmniejszyć stres związany z tą zmianą. Już nie będziesz mógł wstawać zaledwie 5 minut przed lekcją, jeść śniadania podczas zajęć czy uczestniczyć w zajęciach w piżamie. Warto więc już na kilka dni przed zajęciami stopniowo przyzwyczajać się do szkolnej rutyny – wcześniejszego wstawania, jedzenia śniadania przed zajęciami, pakowania się do szkoły i porannej toalety. To na pewno bardzo ułatwi Ci powrót do szkoły po zdalnym nauczaniu. 
  1. Skup się na pozytywach – czerp przyjemność z tych rzeczy za którymi jeszcze niedawno tęskniłeś podczas nauczania zdalnego. Spędzaj czas z rówieśnikami, rozmawiaj z nimi podczas przerw, ciesz się ich obecnością.
  1. Proś o pomoc - gdy sobie z czymś nie poradzisz nie wahaj się prosić o wsparcie innych osób: nauczycieli, wychowawcy, pedagoga. Czasami już sama rozmowa z drugą osobą pozwala spojrzeć na dany problem z innej perspektywy, a dzięki temu również poszukać możliwych rozwiązań.
  1. Zaakceptuj swoje emocje - to nic złego, ze jesteś zły lub smutny. Przeżywanie tych emocji jest zupełnie naturalne, choć czasami bywa nieprzyjemne. Receptą na to może być na przykład rozmowa z bliską osobą.
  1. Bądź wyrozumiały dla innych - pamiętaj, że każdy potrzebuje innego czasu, żeby przystosować się do zmian. Twoi rówieśnicy również mogą mieć gorsze dni, przeżywać trudne emocje lub mieć kłopoty w powrocie do nauki stacjonarnej.
  1. Daj sobie czas - niepowodzenia są nieodłączną częścią naszego życia. Nie poddawaj się szybko w ich obliczu! Szukaj rozwiązań i stawiaj czoła przeciwieństwom. Pamiętaj, że niepowodzenia są częścią składową sukcesu.

210505

Obraz Yishak Mus z Pixabay

Drodzy Rodzice!!!

Wasze pociechy spędzają coraz więcej czasu w wirtualnym świecie. Jest to miejsce, które ma mnóstwo pozytywnych aspektów i z pewnością ma ono ogromny wpływ na rozwój waszych dzieci. Jednakże, jak w każdym innym miejscu, czyha tam na nich cała seria niebezpieczeństw. Dlatego też, powinniście zadbać o ich bezpieczeństwo. W ramach realizacji szkolnego programu „Bezpieczeństwo w Sieci” pragnę przypomnieć zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Pragnę zachęcić Was do aktywnego uczestniczenia w internetowym życiu dzieci, poznania ich zainteresowań i wirtualnej społeczności oraz czuwania nad bezpiecznym i rozważnym poruszaniem się najmłodszych w sieci. 

Pedagog szkolny

Aleksandra Piróg

 pdf_button.pngDekalog bezpiecznego korzystania z internetu

210413 filmy edukacyjne

„CRL uczy rodziców”- to seria poradników dla rodziców przygotowanych we współpracy ze specjalistami z wielu dziedzin, których celem jest dostarczenie rodzicom merytorycznej wiedzy i wskazówek dotyczących wychowania dzieci. Zakres tematyczny przygotowywanych poradników jest bardzo szeroki i obejmuje takie kwestie jak wychowanie czy rozwój dziecka oraz bezpieczeństwo. 

Rozwój dziecka – 10 wskazówek psychologa

Rozwój dziecka – to najnowszy film zrealizowany w ramach cyklu, a zarazem kolejny przygotowany we współpracy z psycholog Beatą Liwowską.

Link do filmu: Dostosowanie się do norm społecznych

Wychowanie dzieci – 10 porad psychologa

Psycholog, niczym przewodnik, podpowiada jak wychować dziecko, jakich błędów się wystrzegać i co możemy zmienić w swojej relacji z naszą pociechą.

Link do filmu: Błędy wychowawcze

Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta

Film przedstawia rodzicom jak należy dbać o bezpieczeństwo swoich pociech. W ciągu czternastu minut policjantka udziela dziesięciu praktycznych porad, które powinien znać i stosować każdy rodzic.

Link do filmu: Zasady bezpieczeństwa

 

Aleksandra Piróg

pedagog szkolny