Rodo

 

Co to jest RODO?

RODO to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nowe przepisy są stosowane od 25 maja 2018 r.

RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w całej Unii Europejskiej, tak aby bez względu na to gdzie jesteśmy, ochrona naszych danych była taka sama.

Kto jest administratorem danych uczniów przetwarzanych w naszej Szkole?

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane naszych uczniów jest Zespół Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie,                36-051 Górno, ul. Centralna 14, tel.: 17 77 28 559, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie.

W jakim celu nasza Szkoła przetwarza dane swoich uczniów?

Dane osobowe naszych uczniów są zbierane i przetwarzane w związku z nałożonymi na Szkołę ustawowo obowiązkami. Należą do nich:

  1. realizacja celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły,
  2. zagwarantowanie dzieciom bezpieczeństwa,
  3. wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez Szkołę danych naszych uczniów?

Podstawą prawną przetwarzania danych naszych uczniów jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych uczniów jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na Szkole.

Obowiązki te, na gruncie polskiego ustawodawstwa wynikają m. in. z:

  1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
  2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  3. wydanych na podstawie w/w ustaw rozporządzeniach właściwych ministrów.

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych naszych uczniów jest art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, czyli zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Z reguły podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, co oznacza, że jest obowiązkowe ze względu na obowiązujące przepisy prawa, a fakt ich niepodania będzie skutkował brakiem możliwości realizacji zadań Szkoły.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych naszego ucznia odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, może ona zostać w każdym czasie odwołana, ale jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Kto może być odbiorcą danych osobowych naszych uczniów?

Odbiorcami danych osobowych naszych uczniów są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej - System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący - Gmina Sokołów Małopolski.

Odbiorcami są również podmioty wspierające Szkołę w realizowaniu jej statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, jak również inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą przetwarzają dane osobowe, dla których Szkoła jest Administratorem danych.

Czy nasza Szkoła przekazuje dane osobowe swoich uczniów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Dane osobowe naszych uczniów nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO.

Jaki jest okres przechowywania danych osobowych naszych uczniów?

Poszczególne okresy przechowywania danych osobowych naszych uczniów wynikają z obowiązujących przepisów prawa oraz opracowanych na ich podstawie wewnętrznych uregulowań Szkoły.

Jakie są prawa osób, których dane dotyczą?

Rodzicom lub prawnym opiekunom naszego ucznia przysługuje prawo:

  1. dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii,
  2. sprostowania i uzupełnienia danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych

          - na zasadach określonych w RODO.

Jeśli rodzice lub opiekunowie prawni stwierdzą, że dane osobowe naszego ucznia są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy wobec danych osobowych naszych uczniów są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie?

Dane osobowe naszych uczniów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Inspektor ochrony danych

Dyrektor Szkoły wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź poczty tradycyjnej, kierując pismo na adres Administratora danych, tj. Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie.

 

Nauka zdalna

pdf_button.pngInformacja o wprowadzeniu nauki zdalnej

pdf_button.pngKlauzula informacyjna

Monitoring wizyjny

pdf_button.pngInformacja

pdf_button.pngKlauzula

pdf_button.pngOznakowanie