caritas 2017

Szkolne Koło Caritas (2017r)

 

caritas 2015

Szkolne Koło Caritas (2015r)

 

 

Szkolne Koło Caritas (2014r)

 

Realizacja zadań Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia we współczesnym świecie powinna przejawiać się między innymi w wychowaniu młodego pokolenia. Istotnym zadaniem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, zwrócenie im uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Szkolne Koło Caritas to organizacja młodzieżowa. Działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włącza się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas.

alt

Cel główny Szkolnego Koła Caritas:

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu   na jego przekonania, czy wyznanie;   
- uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe:

 • Praca w Szkolnym Kole Caritas:
  Uczy:
  - miłości bliźniego;
  - tolerancji i zrozumienia;
  - wspólnej zespołowej pracy;
  - poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
  - wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
  - podejmowania własnych inicjatyw;
  - budowania właściwej hierarchii wartości;
  - szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
  Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
  Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
  Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
  Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
  Wzmacnia pożądane społecznie postawy;

Obszary działania:

 • środowisko szkolne- a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego,
 • środowisko lokalne -a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
 • parafia- a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas  w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.

W Zespole Szkół w Górnie Szkolne Koło Caritas działalność swą rozpoczęło w 2006r. Inicjatorami powołania SKC byli:  Dyrektor p. mgr Lucyna Perlak, p. katechetka mgr Marta Perlak oraz ks. Rafał Majerski. W kolejnych latach szkolnych opiekę nad działalnością Koła sprawowali:    

- 2007/2008 p. mgr  Marta Perlak, ks. Rafał Majerski

- 2008/2009 p. mgr Sylwia Chorzępa,  ks. Rafał Majerski

- 2009/2010 p. mgr Maria Rembisz, p. mgr Agnieszka Kołodziej, ks. Marek Wygonik

- 2010/2011 p. mgr Maria Rembisz,   p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Anna Kasprzak, p. mgr Bożena Oczkowska, ks. Marek Wygonik

- 2011/2012 p. mgr  Bożena Oczkowska, p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Teresa Wiktor, ks. Marek Wygonik       

- 2012/2013 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik

- 2013/2014 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik

- 2014/2015 p. mgr Joanna Ożóg, ks. Rafał Brettschneider

- 2015/2016 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Marta Perlak

- 2016/2017 p. mgr Aleksandra Piróg

Spotkanie wolontariuszy SKC z niepełnosprawnymi dziećmi ze Stowarzyszenia „Integracja bez Granic”

wyjazd skc do nowej sarzyny 2017Dnia 5 maja 2017r. Wolontariusze wraz z Opiekunami i p. Dyrektor udali się do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego im. Stanisława Paszka w Nowej Sarzynie. Na miejscu zostaliśmy bardzo serdecznie powitani przez panią Prezes Stowarzyszenia oraz panią Dyrektor Ośrodka. Pani Dyrektor zapoznała nas z problemami i specyfiką pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Nasi uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach artystycznych przygotowanych przez pracowników Ośrodka. Wspólnie z dziećmi niepełnosprawnymi wykonali prace plastyczne. Następnie wolontariusze zaprezentowali się w krótkim występie muzycznym. Na koniec spotkania podopieczni Stowarzyszenia „Integracja bez Granic” zostali obdarowani prezentami zakupionymi przez naszych wolontariuszy, były to: gry, puzzle, pomoce dydaktyczne, karty pracy. Wartość zakupionych prezentów to 500 zł. Wolontariusze pozyskali te środki z wcześniej przeprowadzonych akcji na terenie szkoły.

Spotkanie z podopiecznymi Stowarzyszenia było dla naszych wolontariuszy lekcją tolerancji i wrażliwości wobec osób niepełnosprawnych.

 1. Piróg,   K. Bethoon

  camera logo3

jesienne sptkanie kol caritas 2016Dnia 25 listopada 2016r. delegacja wolontariuszy Koła Caritas z naszej Szkoły uczestniczyła w Jesiennym Spotkaniu Szkolnych Kół Caritas, któremu przewodniczył Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Licznie zgromadzeni wolontariusze oraz opiekunowie wysłuchali świadectwa księdza chorego na SM. Dyrektor Caritas ks. Stanisław Słowik poprowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz podziękował wszystkim, którzy włączyli się w czynienie dobra w Roku Miłosierdzia. Na koniec spotkania ogłoszone zostały wyniki Konkursu dla Szkolnych Kół Caritas. Praca naszych wolontariuszy była wysoko oceniona, otrzymaliśmy II miejsce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom należącym do SKC za okazane serce osobom potrzebującym oraz duże zaangażowanie w działalność Koła.

Opiekunowie SKC

camera logo3

dom samotnej matki 20169 listopada 2016r. wolontariusze SKC wraz z opiekunami odwiedzili Dom Samotnej Matki w Rzeszowie. Siostra Dominika przygotowała ciekawą prelekcję na temat obrony życia nienarodzonych. Opowiedziała uczniom o specyfice pracy w Domu Samotnej Matki, o Oknie Życia oraz o problemach matek przebywających w Ośrodku. Uczniowie przekazali prezenty na kwotę 520 zł. zakupione ze środków pozyskanych z następujących akcji: „Owocowe koktajle”, „Słodka przerwa galaretkowa”, „Zdrowe śniadanie” .

Dziękujemy bardzo siostrze Dominice za miłe przyjęcie i zorganizowanie poczęstunku dla wolontariuszy.

Katarzyna Bethoon, Aleksandra Piróg

camera logo3

slodka przerwa galaretkowa 20166 października 2016r. w naszej Szkole wolontariusze Koła Caritas przygotowali kolejną akcję „Owocowe galaretki”. Podczas przerw sprzedawane były kolorowe galaretki z owocami, które zostały wcześniej przygotowane przez chętnych uczniów. Nie brakowało zaangażowania i uśmiechu. Dochód z akcji przeznaczony będzie na zakup potrzebnych artykułów do domu Samotnej Matki w Rzeszowie.

camera logo3